Legacy Real Estate & Associates Roster

Client Care Manager

Legacy Real Estate Team Member

Legacy Real Estate & Associates | San Jose

Dannie Baker

Assistant to The Kristy Peixoto Team

Legacy Real Estate & Associates | Pleasanton